イタリアリーグ

JUV-SH1920
INT-SH1920
ROM-SH1920
NAP-SH1920
MIL-SH1920
LAZ-SH1920
FIO-SH1920
BOL-SH1920
ATA-SH1920
CAG-SH1920
TOR-SH1920
SAS-SH1920
SPAL-SH1920
HVE-SH1920
PARMA-SH1920
SAM-SH1920
UDI-SH1920
CHI-SH1920
GEN-SH1920
ROM-NSH1920
CHI-NSH1920
INT-NSH1920
MIL-NSH1920
PARMA-NSH1920
FIO-NSH1920
NAP-NSH1920
SAS-NSH1920
HVE-NSH1920
TOR-NSH1920
JUV-NSH1920
CAG-NSH1920
UDI-NSH1920
SAM-NSH1920
ATA-NSH1920
GEN-NSH1920
LAZ-NSH1920
BOL-NSH1920
BENE-NSH1920
SPAL-NSH1920
JUV-CLSH1920